Правила на играта

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Онлайн играта на “Музейко ” (наричана за краткост по-долу “Играта”) се организира от „Музейко – ЕООД“ („Организатор“) със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „проф. Боян Каменов“ № 3, с ЕИК 202772419, представлявано от Бистра Кирова-Колева – Изпълнителен директор и “НЕКСТ ДИ СИ” ООД (“Агенция”) със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. “Шишман” №12, ет.3, с ЕИК 201367752, представлявано от Мария Григорова в качеството ѝ на Управител и се провежда онлайн на сайта: www.green.muzeiko.bg

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Кампанията и са публикувани на следната онлайн страница на Организатора/Агенцията – www.green.muzeiko.bg

3. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно лице, навършило 18 години към датата на регистрирането му за участие в Кампанията. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и Агенцията, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). 

4. С извършването, на което и да е от предизвикателствата за участие в Кампанията, участниците декларират, че приемат настоящите Правила и отговарят на условията за участие.

5. Организаторът и Агенцията имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Кампанията, ако същият не отговаря на условията за участие, посочени в тези Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията или изискванията на действащото законодателство във връзка с участието си в Кампанията.

6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят да манипулират процеса по спечелването на наградите посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с предвидените в настоящите Правила. При установяване извършването на подобни нерегламентирани действия Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

7. Кампанията започва в 00:00:00 часа на 09.06.2021 г. и приключва в 23:59:59 часа на 05.08.2021 г. или до изчерпване на наградите по реда, посочен в раздел II по-долу.

!!!Удължава се периодът на томболата с две допълнителни тегления.

Предварително обявеният краен срок за участие до 23:59:59 часа на 05.08.2021г., се удължава до  23:59:59 часа на 27.09.2021г.

8. Организаторът има право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това навсякъде, където правилата са били публикувани, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.

РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ, СПЕЧЕЛВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

9. Наградите са четиридесет на брой и представляват ваучер за 1 посещение в Музейко за дете и възрастен и награди от партньорите по кампанията. Всеки участник може да спечели само по една награда.

10. С удължаване на периода на томболата и добавяне на две допълнителни тегления, се увеличава и броят на наградите с още четиридесет на брой и представляват ваучер за 1 посещение в Музейко за дете и възрастен и награди от партньорите по кампанията. Общият брой на наградите за целия период е общо осемдесет.

11. Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с публикуване на текст или текст и снимка в микро страницата, отговаряща на условията за участие. Текстът и/или снимката може да се направени от непълнолетни лица (деца), но за участие в Кампанията могат да се регистрират единствено техните родители или други пълнолетни представители, само те могат да публикуват снимки и текстове в микро страницата.

12. Всяко лице, навършило 18 години, което публикува резултат от предизвикателството през микро страницата ще бъде уведомено по имейл дали отговаря на изискванията и може да участва в кампанията, като текстът или текстът и снимката ще бъдат публикувани  под предизвикателството, в което е участвал.

13. На 09.07.2021 г. Музейко,  ще изтеглят на случаен принцип първите 20 печеливши от играта. На 09.08.2021 г. ще изтеглят на случаен принцип следващите 20 печеливши от играта. Победителите ще бъдат уведомени чрез имейл или обявени на микространицата на Музейко.

14. С удължаване на периода на томболата се добавят две тегления, като

На 03.09.2021 г.,  ще изтеглят на случаен принцип трети кръг от 20 печеливши от играта. На 27.09.2021 г. ще изтеглят на случаен принцип следващите 20 печеливши от играта, като печелившите ще бъдат уведомени чрез e-mail, както следва:

Трети кръг – до 07.09.2021г.

Четвърти кръг – до 28.09.2021г.

15. Наградите ще бъдат предадени лично на победителите при последващо посещение в Музейко и след предоставяне на документи за идентификация.

16. Всеки участник има право на неограничен брой записвания в предизвикателствата, регистрирайки участие.

17. Желанието на участника да участва за печелене на награда в Кампанията, както и изявлението му за приемане на настоящите Правила, се извършва чрез публикуването на текст или текст и снимка, отговарящи на условията на Играта в микространицата, като за тази цел се съхраняват идентифициращи участника данни във виртуалното пространство, включително, но не само: предоставените лични данни.

РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

18. С включването си в Кампанията, респ. участието си на сайта www.green.muzeiko.bg участникът, на основание чл.6, ал.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, дава своето изрично съгласие Организаторът да съхранява и обработва личните му данни в обхвата, посочен в т.11 за следните цели:

а/ валидно участие в Кампанията и

б/ осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди.

19. Преди въвеждане на личните данни, индивидуализиращи участника, той потвърждава чрез маркирането на нарочен бутон, че е уведомен за необходимостта от предоставяне на лични данни, за техния вид, за целите, за които ще бъдат обработвани, за възможността да откаже предоставянето им и за последиците от това. В случай че участникът не маркира изричното си съгласие, той не може да въведе личните си данни, съответно те не се събират и запазват и участието му в Кампанията се прекратява.

20. Чрез маркиране със съответния бутон при регистрацията участникът декларира, че отговаря на изискванията на тези Правила, запознал се е с тях и се задължава да ги спазва. С регистрирането си за участие в играта участникът сключва договор с Организатора при общите условия на настоящите Правила.

21. Отказът на лицето да попълни регистрационната форма и да даде потвържденията по т.19 го дисквалифицира като участник в Кампанията и регистрация не се извършва, а въведените от него лични данни се заличават автоматично и незабавно и не се запазват.

22. Всеки участник носи наказателна, административнонаказателна и пълна гражданска (имуществена) отговорност в случай че е предоставил чужди лични данни. С регистрирането си за участие, участникът декларира, че предоставените от него лични данни са действително негови.

23. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите по т.17, както и право на достъп, право на коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати искане за това като съобщение в Instagram профила на Музейко.

24. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените му лични данни пред трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Кампания или в случаите, в които това е предвидено със закон.

25. Администратор на предоставените лични данни е „Музейко – ЕООД“ („Организатор“) със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „проф. Боян Каменов“ № 3, с ЕИК 202772419 и “НЕКСТ ДИ СИ” ООД, със седалище и адрес на управление – гр. София, ул. “Шишман” № 12, ет.3, с ЕИК 201367752.

26. Потребителските лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

За участниците в играта – 30 (тридесет) дни, след тегленето на печелившите участници;

За спечелилите участници – 30 (тридесет) дни след приключване на играта, освен за данни, които се изискват, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ, Закона за счетоводството и други законови и подзаконови нормативни актове, действащи на територията на Република България.

27. Предоставените лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

28. Участникът има право да оттегли даденото съгласие по всяко време, без това да оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието преди оттеглянето му.

29. Участникът има право да подаде жалба относно обработката на лични данни към Комисия за защита на личните данни на Р. България.

РАЗДЕЛ IV. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА

30. Не се допуска замяна на награда за паричната ѝ равностойност и/или за друга награда.

31. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването ѝ.

РАЗДЕЛ V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

32. Организаторът и Агенцията не са длъжни да водят кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазване или нарушение на настоящите Правила от страна на участник.

33. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна, и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в гр. София. Тази клауза представлява изрична писмена договореност по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК, която участникът заявява, че приема с регистрирането си за участие в Кампанията.

34. Официалните правила на Кампанията са изготвени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство, достъпни са на сайта www.green.muzeiko.bg и влизат в сила, считано от 00:00:00 часа на 09.06.2021 г

35. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите правила, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване.